Tinka betaalopties nu beschikbaar voor alle Nederlandse retailers en e-tailers
Tinka zet nieuwe toon in consumentvriendelijk achteraf betalen en krediet

Zwolle, 28 juni 2021 – De spin-off van Tinka als aanbieder van uitgestelde betalingen en krediet markeert een nieuwe fase in de digitale en zakelijke transformatie van het voormalige Wehkamp Finance. Tinka maakt aankopen voor klanten van alle retailers en e-tailers in Nederland eenvoudig met de opties voor achteraf betalen en betaling in termijnen. Daarnaast heeft Tinka klantacceptatie, updates van regelgeving en toezicht, als ook het voorkomen en tijdig signaleren van mogelijke betalingsproblemen volledig gedigitaliseerd. Tinka wil zo het voortouw nemen in een nieuwe manier van doen in verantwoorde kredietverlening, door betalingsopties voor consumenten te combineren met betrokken klantenservice en -bescherming.

Met de spin-off van Tinka heeft elke retailer nu de mogelijkheid om uitgestelde betaling of betaling in termijnen toe te voegen aan de betalingsopties voor hun klanten, naast direct afrekenen, betaling met creditcard of tijdelijk uitstel van betaling. Als een nieuwe klant voor Tinka kiest, komt zijn aankoop tot stand op basis van diverse automatische real-time controles (zoals BKR, leennormen, acceptatierichtlijnen, etc.). Met behulp van de Tinka app is de meest recente betaalstatus altijd inzichtelijk voor de klant.

Tinka CEO, Karlheinz Toni: Als Tinka hebben we onszelf een ambitieuze visie opgelegd: de meest geliefde en verantwoorde partner voor uitgestelde betalingen zijn - in Nederland en daarbuiten. We hebben 60 jaar ervaring met het verstrekken van uitgestelde betalingen, zoals gefactureerd, koop-nu-betaal-later en consumentenfinanciering en in deze 60 jaar hebben we veel geleerd. Die lessen stellen ons nu in staat om het voortouw te nemen in de verandering deze structureel uitdagende en zeer competitieve markt en om de consument echt op de eerste plaats te zetten. Ik twijfel er niet aan dat het nauwkeurig uitvoeren van onze visie de enige manier is om op een verantwoorde manier duurzame partnerschappen op te bouwen, met consumenten en retailers."

Zorgplicht volledig geïntegreerd

Omdat Tinka betalen in termijnen mogelijk maakt, is de zorgplicht voor de consument een belangrijk uitgangspunt geweest bij het opzetten van onze betaaloplossingen. Tinka is een van de meest ervaren bedrijven die achteraf betalen aanbiedt. Wij combineren nu die 60 jaar ervaring met de laatste innovaties van fintech om aan alle voorwaarden die nodig zijn voor verantwoorde en betrouwbare betaalovereenkomsten met consumenten te voldoen.

Karlheinz Toni: "We zetten de toon in de zorgplicht ten aanzien van al onze producten: gefactureerd, kopen-nu-betaal-later en consumentenkrediet. Dat betekent verder gaan dan alleen het naleven van wet- en regelgeving. Het betekent proactief op zoek gaan naar hoe je de volgende verantwoorde stap kunt zetten - en die dan ook zetten: we hebben fors geïnvesteerd in technologie om ons te helpen beter benaderbaar te zijn voor onze consumenten - en met succes: de afgelopen jaren hebben we het aantal betalingsachterstanden met 80% gereduceerd; op krediet en op andere koop-nu-betaal-later producten. Eerste stappen die aantonen dat we niet alleen praten, maar dat we actie ondernemen en dat zullen blijven doen."


Als eerste met kredietcontrole voor betalingen onder €1.000

Een voorbeeld voor het in bescherming nemen van klanten, is de keuze van Tinka om als eerste aanbieder eigen kredietcontrole- en acceptatienormen te implementeren voor uitgestelde betalingen onder €1.000. Ook al is dit niet wettelijk verplicht. Toni: "In onze data-analyse hebben we vastgesteld dat voor ons consumentenkredietproduct, mensen met een maximaal krediet van € 1.000 oververtegenwoordigd zijn in onze steeds kleiner wordende betalingsachterstanden. Wetende wat we weten, kunnen we niet beweren dat we voorop lopen in de markt qua verantwoordelijkheid en vervolgens niet handelen. Dus zijn we begonnen met het verifiëren van leningen van elke omvang - als de eerste in de sector."

Tinka beschikbaar voor miljoenen consumenten

Door een onafhankelijk bedrijf te worden, kan Tinka haar groeipotentieel voor verantwoord direct, achteraf of gespreid betalen, beschikbaar stellen aan nieuwe retailers en e-tailers. Naast Wehkamp zijn als eerste klanten BCC, Buckaroo, Sanitairwinkel, Youfone, Intersolve en sinds kort ook CCV en CreditClick aangesloten bij Tinka als betaalmogelijkheid voor hun eigen klanten. Tinka verwacht om de komende maanden meer nieuwe partners aan te kunnen kondigen.

Over Tinka

Het is het doel van Tinka is om de meest gewilde en verantwoordelijke optie voor uitgesteld betalen in binnen- en buitenland te worden. Dit kan alleen als dit op een verantwoorde manier gebeurt. Tinka stelt shoppers van (web-)winkels in staat om hun aankopen te doen door direct af te rekenen of later, middels achteraf of gespreid betalen. De voorganger van Tinka verzorgt sinds 1960 de betalingen voor Wehkamp. Met de digitale transformatie naar Tinka zijn nu alle betaalmethodes beschikbaar voor andere toonaangevende merken. Tinka verzorgt meer dan 90 miljoen transacties per jaar voor 2 miljoen actieve consumenten, die ons een gemiddelde klanttevredenheidsscore geven van 8,8 (uit 10). Dat resultaat behalen wij met een team van 90 professionals vanuit ons kantoor in Zwolle en onze thuiswerkplekken.

Tinka werkt nauw samen met de verantwoordelijke Nederlandse autoriteiten. Zo weet iedere consument zeker dat Tinka haar zorgplicht volledig nakomt en dat iedere kredietaanvraag in goede handen is.

-----

Tinka payment options now available to all Dutch retailers and e-tailers

Tinka to lead the change in consumer friendly deferred payment options

Zwolle, 28 June 2021 – The spin-off of deferred payments provider Tinka marks a new phase in the digital and business transformation of former Wehkamp Finance. Tinka makes customer purchases easy with deferred payment and payment in installments options for all retailers and e-tailers in the Netherlands. In addition, Tinka has fully digitized customer acceptance, updates to regulations and supervision, as well as the prevention and timely addressing of potential payment issues. Tinka aims to lead the change in responsible lending, combining consumer payment options with dedicated customer care and protection.

With the spin-off of Tinka, any retailer now has the option to add deferred payment or payment in installments to its range of payment options to their customers, next to direct checkout, payment by credit card or temporary payment deferral. If a new customer chooses Tinka, their purchase will be made after a series of automatic real-time checks (BKR, loan standard, acceptance guidelines, etc.). Using the Tinka app, the latest payment status is always accessible to the customer.

Tinka CEO, Karlheinz Toni: "As Tinka, we set ourselves an ambitious vision: to be the most loved and responsible deferred payments partner - in the Netherlands and beyond. We have 60 years of experience providing deferred payments, such as invoiced, buy-now-pay-later and point of sale consumer finance and in these 60 years we have learned a lot. Those learnings enable us to now lead the change in this structurally challenged and highly competitive market and to truly put consumers first. I have no doubt that following our vision relentlessly is the only way to build sustainable partnerships in a responsible manner, with consumers and merchants."

'Duty of care' fully integrated

Because Tinka enables payment in installments, the duty of care for the consumer has been an important starting point when setting up payment solutions. Tinka is one of the longest standing companies offering deferred payments and combines 60 years of experience with the latest innovation of fintech to implement all conditions for responsible and reliable agreements with consumers.

Karlheinz Toni: "We take the lead in duty of care across all our products: invoiced, buy-now-pay-later and consumer credit. That means going beyond just abiding by regulations and laws. It means proactively looking for how you can take the next responsible step - and then taking it: we invested heavily in technology to help us be more approachable for our consumers - and with success: over the last years we substantially reduced the number of arrears by 80%; on credit and on other buy-nowpay-later products. First steps demonstrating we are not just talking, we take action and will continue to do so."

First to perform credit checks for payments under € 1,000

Exemplary for customer care, Tinka is the first provider to implement its own credit check and acceptance norms for deferred payments under EUR 1,000 – which is not legally required. Toni: "In our data-analysis, we identified that for our consumer-credit product, people with a maximum credit of EUR 1,000 are overrepresented in our continuously reducing arrears numbers. Knowing what we Tinka / Wehkamp Finance B.V. Meeuwenlaan 2 8011 BZ Zwolle Postbus 30067 8003CB Zwolle KvK 05025359 know, we can't claim to lead the market in responsibility and not act. So we have started verifying loans of any size - as the first one in the market."

Tinka available to millions of consumers

By becoming an independent company, Tinka can fully exploit its growth potential with responsible consumer lending and deferred payment options with more, new merchants. Besides Wehkamp, the first clients like BCC, Sanitairwinkel, Buckaroo, Intersolve and recently CCV and CreditClick, have now started using Tinka as a payment option. Tinka expects to make further announcements of new partners over the coming months.

About Tinka

Tinka's goal is to become the most preferred and responsible deferred payment option in the Netherlands and abroad. This is only possible if this is done in a responsible manner. Tinka enables shoppers of (web-)stores to make their purchases by paying directly or later, by paying afterwards or in installments. Tinka's predecessor has been taking care of payments for Wehkamp since 1960. With the digital transformation to Tinka, all payment methods are now available for other leading brands. Tinka handles more than 90 million transactions per year for 2 million active consumers, with an average customer satisfaction score of 8.8 out of 10. We achieve this result with a team of 90 professionals from our Zwolle office and our home workstations.

Tinka works closely with the responsible Dutch authorities. This way, every consumer can be sure that Tinka fully complies with its duty of care and that every credit application is in good hands.