Een introductie tot Tinka: verantwoord aanbieden van flexibele betaalmethodes
In dit artikel legt Karlheinz Toni, CEO van Tinka, uit waarom verantwoord aanbieden van flexibele betaalmethodes zo'n belangrijk onderwerp is bij Tinka, en wat we doen om ervoor te zorgen dat deze op de juiste manier worden gebruikt.
Richting geven aan verantwoord krediet

Duurzaamheid is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Niet alleen in de retailwereld, maar ook voor bedrijven die alternatieve betaalmethodes aanbieden, waaronder de mogelijkheid van uitgesteld betalen.

Het is dan ook onze visie om de meest geliefde en verantwoordelijke aanbieder van uitgestelde betaalopties in Nederland, én daarbuiten te zijn. Onze missie is om betaalmethodes te innoveren met een gevoel van verantwoordelijkheid, toewijding en zorg.

Ik zie in een uitgestelde betaalmethode een manier om het heft in handen van de consument te leggen: 39% van de Nederlandse consumenten wil een product eerst zien, aanraken en ervaren voordat ze deze afrekenen. En zeker 50% van de Nederlandse consumenten waardeert de mogelijkheid om artikelen gemakkelijk terug te sturen (Statista Global Consumer Survey 2020, november 2020). Met flexibele betaalmethodes kunnen consumenten precies dit bereiken zonder zich zorgen te hoeven maken of ze hun geld terugkrijgen.

Voor consumentgerichte retailers en e-tailers is het aanbieden van uitgestelde betalingen een service om zich te onderscheiden in de markt. Inmiddels biedt maar liefst 53% van de 250 grootste Nederlandse webwinkels achteraf betalen aan en 19% biedt gespreid betalen aan (EcommerceDB, november 2020). De groei van flexibele betaalmethodes in Nederland, zoals achteraf betalen, buy-now-pay-later en gespreid betalen, reflecteert de belangstelling van de Nederlandse consumenten voor deze service.

Daar waar een snelgroeiende markt is, is er innovatie.
Vanuit het perspectief van de retailer zijn de belangrijkste criteria de conversie- en acceptatiepercentages, de hoogte van de kosten, en hoe snel de retailer zijn geld ontvangt. Daarnaast moet het risico op fraude ook worden afgedekt door de aanbieders van de betaalmethodes.

Consumenten willen een eenvoudige, risicovrije, veilige en gemakkelijke betaalervaring – einde verhaal.

Dit gezegd hebbende, ben ik van mening dat alleen bedrijven die de juiste balans vinden tussen het bovenstaande, zonder enig compromis op het gebied van verantwoordelijkheid – zowel voor (e-)retailers als consumenten – succesvol zullen zijn. En ik geloof dat Tinka deze speler is, in Nederland en daarbuiten.

Verantwoordelijkheid meten: de toekomst voorspellen door het verleden te begrijpen

Heb je jezelf ooit afgevraagd hoe aanbieders van uitgestelde betaalmethodes weten of consumenten daadwerkelijk kunnen betalen voor de goederen die ze afrekenen met achteraf betalen, buy-now-pay-later of gespreid betalen in termijnen?

Aanbieders van uitgestelde betalingen hebben modellen nodig om te voorspellen of iemand kan en gaat betalen. Maar modellen zijn wat ze zijn: modellen. Ze proberen een uitkomst te voorspellen. En een voorspelling is per definitie onzeker. Goede modellen voorspellen vaker de juiste uitkomst, slechte modellen voorspellen minder vaak de juiste uitkomst.

Deze balans tussen het belang van consumenten, retailers en ons platform is precies het spanningsveld waar verantwoordelijkheid moet worden nagestreefd. Een model dat de individuele omstandigheden van een consument negeert, kan naar mijn mening niet verantwoordelijk worden genoemd. Ook als je alleen het percentage afschrijvingen (op de vorderingen) de norm maakt voor de impact van een betalingsachterstand van de consument, mis je het punt volledig. Het negeert de stress die een consument kan voelen door late betalingen, constante betalingsherinneringen, administratiekosten en incassobureaus.
De aanpak van Tinka: modellen maken voor tevreden consumenten met minder betalingsachterstanden

Bij Tinka brengen we deze verantwoordelijkheid naar een nieuw niveau door ons volledig in te zetten voor het verminderen van het aantal consumenten dat betalingsachterstanden of betalingsproblemen kent. We committeren ons aan een menselijke, open, vriendelijke en coöperatieve benadering om betalingsproblemen snel en zorgvuldig op te lossen, indien onze modellen de verkeerde voorspelling maken. Ik ben ervan overtuigd dat dit de enige verantwoorde manier is en wij zijn vastbesloten om met deze aanpak voorop te lopen in de markt.

In onze 55 jaar ervaring hebben we pionierswerk verricht op het gebied van betaaldiensten zoals: achteraf betalen, buy-now-pay-later en consumentenkrediet. Wij ontwikkelden deze betaalmethodes ver voordat deze breed beschikbaar werden.

We hebben in al die jaren onze modellen doorontwikkeld, die modellen zijn steeds beter zijn geworden in het voorspellen van de juiste uitkomst. In de afgelopen 4-5 jaar konden we eindelijk objectief beginnen met het analyseren van de vele inzichten die Tinka door de jaren heen heeft opgebouwd. Hoewel er weinig openbare gegevens beschikbaar zijn als het gaat om achteraf betalen en buy-now-pay-later, worden de gegevens voor consumentenkrediet vastgelegd en onderhouden door Bureau Krediet Registratie (BKR). Elke kredietovereenkomst (van meer dan € 250,-) moet namelijk worden geregistreerd in een centraal register (CKI) van BKR en elke kredietovereenkomst moet up-to-date worden gehouden.

Kredietovereenkomsten worden in "achterstand" genoemd als een consument zijn maandelijkse termijnen meer dan drie maanden niet heeft betaald. Dit moet worden gerapporteerd aan en worden bijgewerkt in het CKI.

Als we terugkijken op alle geregistreerde contracten voor gespreid betalen in het jaar 2015, zien we dat 22,7% van de consumenten binnen 6 maanden daarna met betalingsachterstanden bij het CKI waren geregistreerd. Dat was meer dan 1 op 5 van alle contracten.

Vergelijk dit met alle geregistreerde contracten van het jaar 2019: daarvan heeft per eind juni 2020 slechts 2,5% van de consumenten een betalingsachterstand.
Dat is een reductie van bijna 90%.
Hoewel hier deels verschillende technische redenen voor zijn – zoals wijzigingen in de registratieverplichting in het BKR of het faillissement van Neckerman – is er zonder twijfel een significante positieve evolutie in de nauwkeurigheid waarmee onze real-time kredietscoremodellen kunnen voorspellen of een consument wel of niet kan betalen.

Dan zijn er de onverwachte gebeurtenissen die niet te voorspellen zijn, zoals consumenten die in een ongelukkige situatie terechtkomen en hun baan verliezen, een levenspartner verliezen of ernstig gewond raken. Iedereen kan onverwachts in de problemen komen. Het laatste dat die persoon nodig heeft, zijn nog meer problemen. Daarom zetten we ons bij Tinka in voor een open, respectvolle, menselijke en verantwoordelijke benadering, waarbij we consumenten ondersteunen die onverwacht in zo'n situatie terechtkomen. We helpen waar we kunnen – van een betaalpauze zonder extra kosten of vergoedingen, tot het kwijtschelden van alle schulden.
Onze visie op de toekomst van flexibele betaalmethoden

Hoewel dit zeer bemoedigende verbeteringen zijn, zijn we er nog niet. Bij Tinka hebben we onszelf scherpe doelen gesteld zodat we verantwoord kunnen innoveren. Niet alleen om de betalingsachterstanden nog verder te verkleinen, maar ook om deze kennis en ervaring te vertalen in de markt van achteraf betalen en buy-now-pay-later. Zo lopen we voorop op het gebied van verantwoordelijkheid naar elke klant, terwijl we een menselijke- en consumentgerichte service bieden.

Minister Hoekstra, de AFM, het Nibud, en diverse andere organisaties hebben terecht de nadruk gelegd op het nemen van verantwoordelijkheid door de aanbieder van flexibele betaalopties zelf – en persoonlijk juich ik dat toe en ik verwacht dat dit in de loop van de tijd alleen nog maar meer nadruk gaat krijgen. We willen voorop lopen in de verantwoordelijkheidsinitiatieven van de markt, onze kennis en inzichten delen en waar mogelijk derde partijen ondersteunen. Het is tenslotte onze visie om de meest geliefde en verantwoorde aanbieder van uitgestelde betalingen in Nederland en daarbuiten te zijn.
Karlheinz Toni
CEO van Tinka
[email protected]
An introduction to Tinka: responsibility in flexible payment solutions
In this long-read article, Tinka's CEO Karlheinz Toni, explains why responsibility is such an important topic within our company and gives you some insight into what we do to ensure our flexible payment methods are used in the right way, by the right customers.
Leading the change in responsible lending

Sustainability has finally grown in importance over the past years. Not just in the retail world, but also in the deferred payment space. We at Tinka have made it our responsibility to lead that change.

Therefore, our vision is to be the most-loved and responsible deferred payment provider in the Netherlands, and beyond. It is our mission to innovate payment experiences with responsibility, diligence, and care.

I consider deferred payment options as a way to put power in the hands of the consumers: 39% of Dutch consumers want to see, touch, and experience a product before they pay. And at least 50% of Dutch consumers appreciate the possibility to easily send items back (Statista Global Consumer Survey 2020, November 2020). Deferred payment methods enable consumers to do exactly that – conveniently – without having to worry about whether they get their money back.

For consumer-oriented retailers and e-tailers, offering deferred payments quickly became a service to differentiate themselves in their proposition. By now, at least 53% of the 250 biggest Dutch online stores offer invoices and 19% offer instalments (EcommerceDB, November 2020). The growth of invoiced, buy-now-pay-later, and instalment payments in the Netherlands, is a significant testimony to the appetite of Dutch consumers for this service.

Wherever there is a fast-growing market, there is innovation.
From a merchant's perspective, the most important criteria are the conversion and acceptance rates, the price of the fees, and how quickly the payment providers can pay out the merchant. Additionally, the risk of fraud should also be covered by the payment providers.

Consumers want to have an easy, hassle-free, risk-free, secure, and convenient payment experience – end of story.

Having said all that, I do believe that only companies who find the right balance of the above without any compromise on responsibility – both for merchants and consumers – will be successful. And I do believe this player is Tinka, in the Netherlands and beyond
Measuring responsibility: predicting the future by understanding the past

Have you ever wondered how deferred payment providers know that consumers can actually pay for the goods they are ordering via invoiced, buy-now-pay-later, or instalments?

Deferred payment providers need very solid models to predict whether a customer is able or willing to pay. But models are what they are: models. They try to predict an outcome. And a prediction is per definition all but certain. Good models predict the right outcome more often, bad models predict the right outcome less often.

This balancing act between consumers, merchants, and our platform, is exactly the tension field where a solid responsibility angle needs to be pursued. In my view, a model that ignores the individual consumer cannot be called responsible. To take a bare number like the percentage of write-offs as some kind of proxy for the consumer impact of being in arrears is to totally miss the point. It ignores the stress any single consumer can feel around late payment fees, constant payment reminders, administration charges, and dealing with collection agencies.

Tinka's approach: modeling for happier consumers with fewer arrears

At Tinka, we take this to a new level by committing to lowering the number of consumers that run into payment delays or difficulties. I am convinced this is the only responsible way and we at Tinka are determined to lead the market with this approach.

In our 55 years, we have pioneered payment services like invoiced, buy-now-pay-later, and consumer credit well ahead of their time. Well ahead before these became broadly available. We have innovated our models to get better and better at predicting the right outcome. Over the past year or two, one could finally start to objectively observe the fruits of the many, many, learnings Tinka was allowed to build over the years. While there is little public data available when it comes to invoiced and buy-now-pay-later, for consumer credit this data is captured and maintained by an institution called the BKR, Bureau Krediet Registratie. Every credit agreement must be registered in the BKR's central register (CKI) and every credit agreement must be kept up-to-date. Credit agreements are called to be 'in arrears', if a consumer did not pay their monthly instalments for more than three months. This must be reported to and updated in the CKI.

Looking at all the registered instalment contracts of the year 2015, 20% of consumers have been registered as in arrears in the CKI by July 2016. That was 1 in 5 of each contract.
Looking at all registered instalment contracts of the year 2019, 2.5% of consumers have been registered as in arrears in the CKI by July 2020.

A reduction by almost 90% in four years.
While there could be a variety of technical reasons for this – such as registration obligation changes in the BKR, or the insolvency of Neckerman – there is undoubtedly a significant positive evolution in the accuracy with which our real-time credit scoring models are able to predict whether or whether not a consumer can afford to pay.

Then there are the unexpected events which are impossible to predict, such as consumers coming in the unfortunate situation of losing their job, losing a life-partner, or being seriously injured. Anyone can run into trouble unexpectedly. The last thing that person needs is even more trouble. That is why we at Tinka are committed to an open, respectful, human, and responsible approach, supporting consumers that unexpectedly find themselves in such a situation. We help out where we can – from payment holidays without additional charges or fees, to letting go of all the debt
Our vision on the future of flexible payment methods

While these are very encouraging improvements, we are clearly not there yet. At Tinka, we have set ourselves steep targets to responsibly innovate. Not only in bringing the arrears for our instalment products down even further, but also transforming exactly this knowledge and experience into the market of invoiced and buy-now-pay-later, to lead the way on responsibility towards each and any customer, while offering human and consumer-centered service.

Minister Hoekstra, the AFM, Nibud, and various other organisations have rightfully put emphasis on responsibility – and I personally applaud this emphasis to only increase over time. We intend to lead the market's responsibility initiatives, share our knowledge and insights, and support where possible. After all, it is our vision to be the most-loved and responsible deferred payment provider in the Netherlands, and beyond.

Karlheinz Toni